DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada