DNEVNI RED:

 1.  Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja

 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

 4. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine

 5. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec

 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vidovec za projekt „Rekonstrukcija parka“

 7. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vidovec

 8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec

 9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Vidovec

 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2021. godinu

 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2021. godinu

 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu

 14. Prijedlog Odluke o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec

 15. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec

 16. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec

 17. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Općine Vidovec na k.č.br. 942/1 k.o. Vidovec

 18. Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski bregi“

 19. Prijedlog Odluke o izradi pripremne dokumentacije razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području Općina Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Sveti Ilija