DNEVNI RED:

1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata i nastavku obnašanja dužnosti

2. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - 2. i 6. razina

3.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023.g.

4. a)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu,

    b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu,

    c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu,

    d)  Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2023. godini,

5. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu,

6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini,

8. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. godinu (3.i 6. razina) i prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2024. i 2025. godinu (2. razina) i Obrazloženje,

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja,

10. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec,
11. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec,
12. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. godinu,

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu,
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu,
15. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanja suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu,
16. Razno.