DNEVNI RED

1. Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa uređenja i oržavanja groblja Vidovec s troškovnikom radova u 2023.g

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta

4. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu_3. i 6. razina

5. a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g.

b)  Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g.

c) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.g.

d) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022.g.

e) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2022. g.

6. a)  Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec

b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zastite na području Općine Vidovec za 2023.g.

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje polit. stranaka i nez. vijećnika za 2023.g.

8. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec

9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec

10. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec