DNEVNI RED:

  1. Izvješće o radu davatelja javne usluge trgovačkog poduzeća Čistoća d.o.o. za 2023. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Škrinjica
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec
  6. Razno.