1. Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina
 2. Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine

 3. a) Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu

b) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu

c) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu

d) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu

e) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec u 2021. godini

 1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu
 2. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
 3. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
 4. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2021. godinu (4.i 6. razina)

 5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica

 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec, za razdoblje od konstituiranja do 31.12.2021. godine

 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec

 8. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine

 9. Razno