Provedbeni program za razdoblje 2021.-2025.

Odluka o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani” i “Barovi”za vrijeme obilježavanja zaštitnika mjesta i Dana Općine Vidovec

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE VIDOVEC 01.01.-31.12.2022.zipPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE VIDOVEC 01.01.-30.06.2022.zip

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE VIDOVEC ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

 

Planovi

Plan brojčanih oznaka Općine Vidovec 2024. godina

Plan klasficikacijskih oznaka Općine Vidovec 2024. godina

 

Odluke

ODLUKA I SUGLASNOST na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vidovec

ODLUKA O PROGLAŠENJU SAJMENIH DANA

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskog korisnika

Odluka-strateška procijena Prostorni plan

Odluka o  visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika  JUO Općine Vidovec

Odluka o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi za vrijeme trajanja manifestacije Zeljarijada

ODLUKA O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VIDOVEC I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Odluka o stavljanju van snage Odluke o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovu uporabu informacija

Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija

 Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka-GDPR

ODLUKA O AKTIVIRANJU SNAGA CIVILNE ZAŠTITE S PODRUČJA OPĆINE VIDOVEC

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Vidovec

Odluka o povećanom sufinanciranju troškova DVOdluka o  imenovanju povjerenice za etiku

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Vidovec

 

Izvješća

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnikaIzvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za političke stranke u 2021.g.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

 

Izjave

Izjava načelnika o izuzimanju u postupku provedebe natječaja za stipendijeIzjava o izuzimanju od svih radnji u postupku provedbe natječaja za stipendije 2020_2021Izjava načelnika

 

Planovi

Plan vježbi civilne zaštite za 2023. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel  Općine Vidovec za 2023. godinu (kratkoročni plan)

Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka Općine Vidovec

Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Vidovec 

Plan savjetovanja s javnošću za 2022.godinu

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Prilog 1-sistematizacija radnih mjesta

1. izmjene Plana prijma za 2021. 

Plan prijma za 2021. 

Plan savjetovanja s javnošću za 2021.

plan prijma 2019

 

Razno

Provedbeni plan DDD  mjera za Općinu Vidovec za 2021.

Program mjera za Općinu Vidovec  u 2021.

Pravilnik o 2. izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec

Pravilnik o unutarnjem redu 2021.

2. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec

Etički kodeks službenika i namještenika JUO Općine Vidovec 2019.

 SUGLASNOST na cjenike 2019

Cjenik za komunalnu djelatnost ukopa - Vidovec

Cjenik za komunalnu djelatnost održavanja groblja - Vidovec

Rješenje o razrješenju i imenovanju - Upravno vijeće D.V. Škrinjica

Cjenik -pogrebne usluge

Suglasnost na primjenu Cjenika pogrebnih usluga

Cjenik

Suglasnost na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Suglasnost na primjenu Cjenika za građevinske i-ili klesarske radove

Cjenik građevinsko klesarski radovi

Suglasnost načelnika na godišnju grobnu naknadu Vidovec

1. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za 2016. godinu

FP1 Proces izrade i donošenja proračuna

P1 Proces naplate prihoda

Pravilnik o provedbi postupka bagatelne vrijednosti Vidovec

Odluka o imenovanju člana u Partnersko vijeće za izradu i provedbu Županijske razvojne strategije Varaždinske županije 2014-2020

Odluka o pokretanju postupka

SUSRET STARE I NOVE EUROPE ZA RAZGOVOR O BUDUĆNOSTI GRAĐANA EU (O&N2EU)

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Škrinjica

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vidovec

Odluka o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega na području Općine Vidovec

Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca