05.09.2022.

Općina Vidovec prikuplja prijave za štetu nastalu uslijed prirodne nepogode suše , a sukladno Odluci Župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode zbog suše ( KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 02. rujna 2022. godine).

Prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode suše na području Općine Vidovec mogu podnijeti isključivo poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. 

Dokumentacija potrebna za prijavu štete od suše:

  1. popunjeni Obrazac PN
  2. preslika Zahtjeva OPG-a za izravna plaćanja za 2022. godinu (AGRONET) ili preslika posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu 
  3. broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete
  4. izjava da oštećena imovina nije osigurana pri osiguravajućim društvima za elementarnu nepogodu suše

NAPOMENA:

U Obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha. Podaci za dugogodišnje nasade iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: [email protected] ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati ili poštom  na adresu: Općina Vidovec, Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec.

Prijave šteta primaju se zaključno do 09. rujna 2022. godine. 

NAPOMENA: U Obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m2 odnosno ha. Podaci za dugogodišnje nasade iskazuju se u broju stabala ili trsova.

 

DOKUMENTACIJA:

OBRAZAC PN

IZJAVA 

JAVNI POZIV