12.09.2022.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Vidovec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 40/05 i 14/16).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana, odnosno od 12. rujna 2022. do 12. listopada 2022. godine.

U prilogu: 


1.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2186-10-02/1-22-38, od 12. rujna 2022.
2.  Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec
3.  Preslika Nacrta Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec za potrebe prethodnog postupka
4.  Preslika Izvješća Načelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Vidovec, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2186-10-02/1-22-30, od 09. lipnja 2022.
5.  Preslika Zaključka Općinskog vijeća o prihvaćanju Izvješća Načelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Vidovec, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2186-10-02/1-22-31, od 09. lipnja 2022.
6.  Kartografski prikazi i odredbe za provedbu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Vidovec javno su dostupni na mrežnim stranicama Općine, link: https://vidovec.hr/prostorni-plan/