07.06.2023.

Dana 07.lipnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Vidovec održana je edukacija o mjerama sprečavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja otpada i njegove obrade za polaznike Dječjeg vrtića Škrinjica te učenike 1.-4. razreda Osnovne škole Vidovec i Područne škole Nedeljanec. Edukaciji su nazočili ravnatelji Dječjeg vrtića Škrinjica i Osnovne škole Vidovec te odgajatelji i učitelji.

Edukacija djece o mjerama sprečavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja otpada i njegove obrade provedena je u obliku edukativne predstave „Koprivko spašava planet“ . Predstava „Koprivko spašava planet“ jako je vesela , dinamična i edukativna priča o pravilnom razvrstavanju otpada te je ista vrlo interaktivna budući da uključuje djecu u radnju predstave. Tijekom izvođenja predstave od djece je traženo da odrede u koji spremnik se stavlja plastika, kora od banane (biootpad), staklo i drugi otpad. Cilj predstave je provedba edukacije mještana mlađih uzrasta radi njihovog upoznavanja sa štetom koju otpad čini našem okolišu te pobuđivanja svijesti o važnosti razvrstavanja otpada na kućnom pragu. 

Predstava za djecu bila je besplatna jer je ista financirana od strane Općine Vidovec i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu provedbe projekta „ Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u Općini Vidovec“. U sklopu istog projekta nabavljeni su i komposteri za biootpad koji će se besplatno podijeliti kućanstvima na temelju prethodno iskazanog interesa.