09.12.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  s a z i v a m


14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,
za dan 15. prosinca 2022. godine ( četvrtak ), s početkom u 19,00 sati
u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata i nastavku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća Općine Vidovec,
2. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2024. i 2025. godinu (2. razina) i Obrazloženje,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu,
4. a)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Vidovec za 2023. godinu,
    b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu,
    c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu,
    d)  Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2023. godini,
5. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu,
6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini,
8. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. godinu (3.i 6. razina) i prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2024. i 2025. godinu (2. razina) i Obrazloženje
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja,
10. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec,
11. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec,
12. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. godinu,
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu,
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu,
15. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanja suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu,
16. Razno.


Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr . 
U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem,


Općinsko vijeće Općine Vidovec
                                                                                                   PREDSJEDNIK
                                                                                                            Krunoslav Bistrović, v.r.