22.02.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), 

s a z i v a m
16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,
za dan 27. veljače 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati
u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

1. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2023. godini,

2. Prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-036 Ulica dr. Ante Starčevića čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. Zamlača,

3. Prijedlog Odluke o otvaranju ulice u naselju Budislavec,

4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave,

5. Prijedlog Odluke o 3. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec,

6. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.,

7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije,

8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vidovec,

9. Prijedlog Odluke o rashodu i prodaji osnovnih sredstava - kosilice Husquarna Rider 21 ProFlex AWD i ralice za snijeg,

10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka darovanja za zemljište označeno kao kčbr. 84/5 i 84/10 sve k.o. Vidovec,

11. Prijedlog Odluke o ukidanju i razrješenju članova Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec,

12. Prijedlog Odluke o osnivanju Organizacijskog odbora „Zeljarijada 2023.“,

13. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije,

14. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr-16. sjednica . 
U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec
PREDSJEDNIK
Krunoslav Bistrović, v.r.