05.07.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), s a z i v a m

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 11. srpnja 2023. godine (utorak), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I     R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec
 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2023./2024.
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Škrinjica
 5. Informacija o postupanja Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica vezano uz Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica
 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama te ostalim prodajnim prostorima na kojima je dozvoljena prodaja poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan Varaždinske županije u 2023. godini
 7. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja dijela nekretnine označene kao k.č.br. 67/1 upisane u k.o. Vidovec
 9. Informacije vezane uz otvaranje puta Orsag formiranjem novih k.č. br. 255/56, 255/57 i 255/58 sve k.o. Zamlača
 10. Informacija o prijedlogu nove cijene za preuzimanje miješanog komunalnog otpada
 11. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr .

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

 PREDSJEDNIK

Krunoslav Bistrović