07.09.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), sazivam

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 13. rujna 2023. godine (srijeda), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I     R E D 

1.    Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. – 2025. s obrazloženjem
2.      a) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vidovec

b) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vidovec za 2023. godinu
c) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu
d) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec za 2023. godinu

3.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka otvaranja ulice u naselju Nedeljanec
4.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Vidovec
5.    Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva bez naknade na Republiku Hrvatsku
6.    Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec
7.    Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva Općine Vidovec u udruzi „Lokalna akcijska grupa-Sjeverozapad“
8.    Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr . 

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem,

OPREDJSEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Bistrović