06.12.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), 

s a z i v a m

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 11. prosinca 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

1. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2024. godinu (2. i 8. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2025. i 2026. godinu i Obrazloženje

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2024. godinu

3. a)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Vidovec za 2024. godinu

 b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2024. godinu

c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2024. godinu

d)  Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine  Vidovec u 2024. godini

4. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2024. godinu

5. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu

6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog  zemljišta u 2024. godini

7. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2024. godinu (2.i 6. razina) i   prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2025. i 2026. godinu (2. razina) i Obrazloženje

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu

9. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2023. godinu

  • Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2023. godinu

b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2024. godinu s trogodišnjim učincima

  • Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2024. godinu s trogodišnjim učincima

10. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2024. godinu

11. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr . 

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC
                                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                                               Krunoslav Bistrović