20.03.2024.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), s a z i v a m

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 25. ožujka 2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 16,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I     R E D

 

  1. Izvješće o radu davatelja javne usluge trgovačkog poduzeća Čistoća d.o.o. za 2023. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Škrinjica
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec
  6. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr .

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                                           Krunoslav Bistrović