29.05.2024.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), s a z i v a m

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 04. lipnja 2024. godine ( utorak ), s početkom u 16,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu  (4. i 6. razina) s Obrazloženjem

2.   a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja  o  izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

     Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu 

     Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu 

     Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja  o  izvršenju   programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2023. godini

     Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

3. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu

4. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu

5. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2023. godinu

7. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u Proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2024.-2026. godine

8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću manjka iz prethodne godine

9. Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade najboljem učeniku Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbne mreže u naselju Tužno – Vinogradska ulica

11. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr . 

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                                      Krunoslav Bistrović