05.03.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18.),  

s a z i v a m

28.  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  10.  ožujka  2021.  godine ( srijeda ),  s početkom u 19,00 sati

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektronskim putem te se ista, zbog  epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, održava putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

 1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine
 2. Prijedlog Statuta Općine Vidovec,
 3. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec,
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec iz Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada na području Općine Vidovec u 2020. godini
 7. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za kupnju zemljišta čkbr. 879/47 k.o. Vidovec u Proračunu Općine Vidovec za 2021. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izradi Plana razvoja Općine Vidovec za razdoblje od 2020. – 2030. godine
 10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec
 11. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 12. Rasprava o redizajnu grba i zastave Općine Vidovec
 13. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak pravovremeno opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili e-adresu; [email protected] ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855 .

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.