24.03.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  

s a z i v a m

29.  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  29. ožujka  2021.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 19,00 sati

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektronskim putem te se ista, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, održava putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2020.g. (4. i 6. razina)
 2. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2020.g.
 3.   a) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.

b) Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.

c) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2020.g.

d) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2020.g.

e) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.

 1. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020.g.
 2. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020.g.
 3. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2020.g.
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. (4. i 6. razina)

 6. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021.g. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina)
 7. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine

 8.   a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021.g.

d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021.g.

e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

 1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2021. godinu ( 3. i 6. razina).
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu

 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu
 4. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Vidovec za 2021. godinu
 5. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2021. godinu
 6. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Vidovec
 7. Prijedlog Odluke o izradi okvirne Strategije razvoja pametne Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja u Vidovcu
 10. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2

 11. Razno

 Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC

Predsjednik

Zdravko Pizek, v.r.