11.03.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

8. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  17. ožujka 2022.  godine (četvrtak),  s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC u Domitrovcu, Glavna ulica 32

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  E V N I    R  E D

 

 1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
 4. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vidovec za projekt „Rekonstrukcija parka“
 7. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Vidovec
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2021. godinu
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2021. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu
 14. Prijedlog Odluke o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec
 15. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec
 16. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec
 17. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Općine Vidovec na k.č.br. 942/1 k.o. Vidovec
 18. Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski bregi“
 19. Prijedlog Odluke o izradi pripremne dokumentacije razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području Općina Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Sveti Ilija.
 20. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

       S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec

Krunoslav Bistrović