21.09.2023.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) i javnog natječaja za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec na radno mjesto komunalni djelatnik – 1 izvršitelj (m/ž), objavljenog u Narodnim novinama br. 103/2023 od 06.09.2023. godine i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr, Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje


P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)
za prijam u službu namještenika na radno mjesto komunalni djelatnik  – 1 izvršitelj (m/ž ) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Vidovec


  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete javnog natječaja:

Red.br. Šifra kandidata
1. IK427
2. TV968

Pisano testiranje održati će se dana 27.09.2023. godine (srijeda) u 09,00 sati u prostoriji Općine Vidovec (I. kat), Trg svetog Vida 9, Vidovec.

Temeljem članka 116. ZSNLS postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidati će pristupiti pisanoj provjeri znanja.

Navedena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera;
  • razgovarati s ostalim kandidatima;
  • na bilo koji drugi način ometati koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u jedinici lokalne samouprave.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao pisano testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavlja pročelnici Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu izabranog kandidata može podnijeti žalbu načelniku Općine Vidovec u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

POZIV ZA TESTIRANJE BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI WWW.VIDOVEC.HR I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE VIDOVEC.

KLASA: 112-01/23-01/005
URBROJ: 2186-10-23-07
Vidovec, 21.09.2023.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČJA