16.02.2022.

Općina Vidovec objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2022. godini.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva programa/projekta.

Javni natječaj otvoren je do 18. ožujka 2022. godine, a prijave se mogu podnositi u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Prijave programa/projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućene u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja zajedno s Uputama za prijavitelje i potrebnim obrascima možete preuzeti u nastavku:

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2022.