07.09.2023.

Općina Vidovec zapošljava komunalnog djelatnika/cu (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta uz obvezni probni rad od tri mjeseca .

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

-niža stručna sprema ili osnovna škola

-vozačka dozvola B kategorije

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. životopis,

2. presliku svjedodžbe,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),

4. uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj

5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati, a ista se može preuzeti na službenoj stranici Općine Vidovec) te

6. presliku vozačke dozvole B-kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi  gore navedeni prilozi (od 1. – 6.) koji mogu biti u preslici i ne moraju biti ovjereni.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (do 14. rujna 2023. godine) u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Javni natječaj za komunalnog djelatnika“, na adresu: Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec ili se predaju neposredno na istoj adresi.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru dostupni su na poveznici https://vidovec.hr/natjecaji/