06.03.2024.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) , članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21) te provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Vidovec u 2024. godini, na prijelog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Odluka se nalazi u nastavku: 

ODLUKA O FINANCIRANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024.