19.05.2020.

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), članka  44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) objavljuje se

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vidovec

  1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vidovec (dalje: prijedlog Programa raspolaganja) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.
  2. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja može se izvršiti radnim danom od 7,00 do 14,00 sati od 20. svibnja 2020. godine do 4. lipnja 2020. godine u prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, Vidovec uz prethodnu najavu na broj telefona 042/741-201. Prijedloga Programa raspolaganja objavljen je i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.
  3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja tijekom javnog uvida, a najkasnije do 4. lipnja 2020. godine. Prigovori se upućuju Općinskom vijeću Općine Vidovec, a dostavljaju se osobno ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec, s naznakom „Prigovor na prijedlog Programa raspolaganja“. Prigovori se mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]. Prigovori koji ne budu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se razmatrati, a nepravovremeni prigovori će se odbaciti.
  4. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Vidovec u roku od 30 dana.
  5. Ova će se Obavijest objaviti na oglasnoj ploči Općine Vidovec i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Bruno Hranić

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH možete vidjeti OVDJE.