08.12.2020.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi     („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 04/18), te odredbi Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/20), općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

za dodjelu pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-222 od 20. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad.

Temeljem ovog Javnog poziva dodjeljivati će se sredstva pomoći za sljedeće mjere iz Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/20):

Mjera 1  Novčana pomoć vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-222 od 20. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad.

Mjera 2 Oslobođenje od plaćanja komunalne naknadeza poslovni prostor i građevinsko zemljište koje vlasnicima ugostiteljskih objekata služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja privremene obustave rada ugostiteljskih objekata.

 
KORISNICI POMOĆI

Korisnici pomoći su vlasnici ugostiteljskih objekata, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-222 od 20. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- posluju na području Općine Vidovec,

- koji uredno  ispune pripadajuće obrasce Zahtjeva.

Za pomoć se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi se neće obrađivati ako ga podnesu  gospodarski subjekti koji su obustavili svoj rad od dana 20. studenog 2020. godine, a Odluka Stožera civilne zaštite RH nije uvjetovala obustavu rada u području djelatnosti koju obavljaju.

 
MJERE POMOĆI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Mjera 1  Novčana pomoć vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-222 od 20. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad.

Novčana pomoć se dodjeluje vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec u iznosu 3.000,00 jednokratno.

DOKUMENTACIJA koju je potrebno priložiti:

- ispunjen Zahtjev za dodjelu novčane pomoći (OBRAZAC- Mjera 1)

Korisnik pomoći može se samo jednom prijaviti za dodjelu novčane pomoći po ovoj Mjeri.

 

Mjera 2  Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje vlasnicima ugostiteljskih objekata služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja privremene obustave rada ugostiteljskih objekata.

Pomoć se dodjeluje u vidu podmirenja obveze komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje vlasnicima ugostiteljskih objekata služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja privremene obustave rada ugostiteljskih objekata.

DOKUMENTACIJA koju je potrebno priložiti:

-  ispunjen Zahtjev (OBRAZAC – Mjera 2),

Ako korisnik ostvaruje pravo na pomoć temeljem obje mjere pomoći (Mjere 1 i Mjere 2), dostavlja odvojene Zahtjeve.

SVI ZAHTJEVI DOSTUPNI SU ZA PREUZIMANJE NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI: 

 
ROK  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POMOĆI

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni do 15. prosinca 2020. godine. Zahtjevi će se obrađivati prema redosljedu zaprimanja.

 
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu pomoći podnosi se:

a) u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja i naznakom “JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA” na adresu OPĆINA VIDOVEC, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec ili

b) na adresu elektronske pošte: [email protected], s naznakom u predmetu “JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA” te skeniranim Zahtjevima, u privitku istog e-maila.

 

POSTUPAK DODJELE POMOĆI

Za provedbu postupka obrade pristiglih zahtjeva i dodjele pomoći, općinski načenik osniva Povjerenstvo od 3 člana.

Povjerenstvo obrađuje zaprimljene zahtjeve, kontrolira prihvatljivost i ispravnost zahtjeva, analizira ispunjavanje uvjeta iz Odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Vidovec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/20) i ovog Javnog poziva, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva te obavlja ostale poslove vezane uz provedbu ovog Javnog poziva.

Ukoliko nije podnesena sva dokumentacija, Povjerenstvo će od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije, odnosno eventualna potrebna pojašnjenja, dajući mu rok od najviše 5 dana za dopunu dokumentacije i/ili pojašnjenja.

Ako se utvrdi da je u Zahtjevu prijavljeno stanje u koje ne odgovara njegovom stvarnom stanju, gospodarskom subjektu koji se prijavljuje biti će onemogućena dodjela bilo kakvih općinskih potpora u periodu od pet (5) godina.

Općina Vidovec zadržava pravo prosljeđivanja dostavljene dokumentacije podnositelja zahtjeva nadležnim institucijama na daljnju provjeru.

Povjerenstvo obrađene zahtjeve dostavlja općinskom načelniku Općine Vidovec radi donošenja Odluke o dodjeli pomoći.

Pomoć se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik stekne pravo na primanje pomoći neovisno o datumu isplate.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 23/15, 85/15), Općina Vidovec kao tijelo  javne vlasti obvezna je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svojem radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama Općine Vidovec. Slijedom navedenog, smatrati će se da je korisnik podnošenjem zahtjeva za pomoć koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu koju su zatraženi.

Informacije o rezultatima Javnog poziva i dodjeli pomoći objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

Općina Vidovec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Bruno Hranić