13.04.2023.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 20/21) i članka 4. Odluke  o rashodu i prodaji osnovnih sredstava - kosilice Husquarna Rider 21 ProFlex AWD i ralice za snijeg („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 15/23), Povjerenstvo za provedbu postupaka prodaje osnovnih sredstava - kosilice Husquarna Rider 21 ProFlex AWD i ralice za snijeg objavljuje

JAVNI POZIV 

za prodaju osnovnih sredstava - kosilice Husquarna Rider 21 ProFlex AWD 

i ralice za snijeg

 

I.  Javnim pozivom, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje se ispravna kosilica Husquarna Rider 21 ProFlex AWD i ralica za snijeg za navedenu kosilicu i to:

Traktorska kosilica Husquarna Rider 21 ProFlex AWD:

- godina proizvodnje:2005., u uporabi od 2008. godine

- duljina kosilice: 2080 mm

- širina kosilice: 90 mm

- visina kosilice: 1160 mm

- težina kosilice: 329 kg

- međuosovinski razmak: 1000 mm

- dimenzije guma: 195/65-8

- motor: Briggs, 724cc per SAEJ1940

- snaga motora: 15,5 kW/21hp

- gorivo: benzin

- spremnik goriva: 17 litara

- širina rezanja: 1120 mm

- visina rezanja: 40-100 mm

- duljina oštrice: 420 mm

- širina: 1330 mm

 

II. Vlasnik pokretnina iz točke I. ove Odluke je Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, OIB: 73261610446.

III. Pokretnine se nalaze u Općini Vidovec na adresi Trg sv. Vida 9, Vidovec, a mogu se pogledati radnim danom u 8:00 do 13:00 te se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve daljnje prigovore i reklamacije kupca. Ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona: 042/741-201 ili broj mobitela 099 316 9248.

IV. Početna cijena za predmete pokretnine koje se prodaju u cjelini (bez mogućnosti pojedinačne kupnje) je 2.500,00 eura. 

V. Javni poziv provodi se javnim prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Vidovec i na internet stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr, odnosno od 14.04.2023. do 24.04.2023. godine do 14:00. Dan predaje ponude smatra se predaja ponude Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, odnosno kad je ponuda upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje ponude Općini Vidovec.

VI. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.

VII. Ponuda treba sadržavati: 

a) ime, prezime i adresu odnosno tvrtku/naziv i sjedište ponuditelja, 

b) ponuđenu kupoprodajnu cijenu izraženu u eurima, 

c) presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe) i 

d) broj telefona ili mobitela za kontakt.

Ponudi je potrebno priložiti: 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 500,00 eura, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine

Vidovec broj HR6323600001848400002, poziv na broj HR68 7706-OIB (preslika uplatnice, potvrda o provedenom nalogu ili sl.). 

 

VIII. Sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva, poreze, eventualne pristojbe i javnobilježničke usluge kao i troškove provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

IX. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji zadovoljava uvjete iz ovog javnog poziva i ponudi najviši novčani iznos povrh utvrđene početne cijene za predmetne pokretnine.

X. Ukoliko ponuditelj istakne cijenu nižu od početne, ponuda će se smatrati neprihvatljivom te će ista biti odbijena. 

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja. 

XI. Kupac je dužan isplatiti kupoprodajnu cijenu do sklapanja kupoprodajnog ugovora. Pravo na isporuku pokretnina najpovoljniji ponuditelj stječe po izvršenoj uplati cjelokupne kupoprodajne cijene pokretnina te mu se priznaje u cijelosti pravo vlasništva. 

Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima koji ne uspiju u javnom pozivu jamčevina će se vratiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke, bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. 

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat jamčevine. Najpovoljniji ponuditelj dužan je kupoprodajni ugovor zaključiti u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. 

XII. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanju kupoprodajnog ugovora donosi općinski načelnik Općine Vidovec temeljem Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja od strane Povjerenstva za provođenje javnog poziva za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Vidovec.

XIII. Otvaranje pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje javnog poziva biti će 27. 04. 2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odbora Općine Vidovec, Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec.

XIV. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom i neposrednom dostavom na adresu: Općina Vidovec, Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju kosilice i ralice za snijeg.“

XV. O rezultatima javnog poziva biti će obaviješteni svi sudionici u roku 8 dana po obavljenom izboru, dok će u istom roku Odluka o odabiru biti obavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr. 

Općina Vidovec zadržava pravo poništenja javnog poziva i nije obvezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

XVI. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

POVJERENSTVO

KLASA: 406-06/23-01/001

URBROJ: 2186-10-23-08

U Vidovcu, 13.travnja 2023.