06.11.2023.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Vidovec, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2186-10-02/1-23-121 od 03. studenog 2023., objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec

 

1. Ponovna javna rasprava će trajati od 13.11.2023. do 21.11.2023. godine.

2. Javni uvid u elaborat za ponovnu javnu raspravu Prijedloga 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Vidovec, (https://vidovec.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/).

3. Javno izlaganje Prijedloga 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec organizirat će se u prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec dana 16.11.2023. u 13:00 sati.

4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2186-10-03/1-23-117 od 12. listopada 2023. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 21.11.2023. godine i to:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja

- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini na adresu iz točke 2.

6. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

7. Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica

Petra Rogina