21.10.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

25. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  26.  listopada  2020.  godine ( ponedjeljak ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektronskim putem te se ista, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, održava putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Suradnja ravnatelja osnovnih škola sa područja Općine Vidovec s općinskim načelnikom,
  2. Izvješće o obavljenim, a nenaplaćenim radovima na groblju Vidovec,
  3. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec,
  4. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama  Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec,
  5. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec,
  6. Razno.

Vijećnicima se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu elektronskom poštom.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

       S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

 Zdravko Pizek   v.r.