23.12.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  s a z i v a m

27. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,
 za dan  28.  prosinca 2020.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektronskim putem te se ista, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji, održava putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D
 1. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2020. godinu (3. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2021. i 2022. godinu (2. razina),
 2. Prijedlog 2 .izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2020. do 2022. godine,
 3. Prijedlog 1 .izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2020. godinu,
 4. a) Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu,
  b)      Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu,
  c)       Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2020. godinu,
  d)      Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2020. godinu,
  e)       Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec u 2020. godini
 5. Prijedlog 1 . izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020. godinu,
 6. Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 7. Prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godinu (3.i 6. razina)
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec iz Proračuna Općine Vidovec u 2020. godini,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Vidovec,
 10. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.,
 11. a) Prijedlog Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  b) Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
 12. a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2020. godinu,
  b) Prijedlog  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
  c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2024. godine,
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja,
 14. Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec,
 15. Rasprava o mjerama pomoći u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19,
 16. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

 Zdravko Pizek   v.r.