21.03.2020.

Na temelju članka 21., 22.a) i 51. Zakona sustava civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18 i 31/20), članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 04/18) i točke VII. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1) od 19. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Vidovec na dan 20. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja općine Vidovec

I. 

Radi reagiranja i provođenja odluka Stožera civilne zaštite Općine Vidovec, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili ostalih nadležnih institucija te poduzimanja i provođenja svih potrebnih zadaća i mjera aktivnosti u vezi situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID – 19, a prvenstveno mjera utvrđenih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1) od 19. ožujka 2020. godine, aktiviraju se i stavljaju u punu pripravnost operativne snage s područja Općine Vidovec.

II.

Uz Stožer civilne zaštite Općine Vidovec koji je aktiviran temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Vidovec o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite Općine Vidovec, KLASA: 810-01/20-01/04, URBROJ: 2186/10-02/1-20-01 od 17. ožujka 2020. godine aktiviraju se i stavljaju u pripravnost operativne snage s područja Općine Vidovec i to:

 • operativne snage vatrogastva
 1. Vatrogasna zajednica Općine Vidovec- dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Vidovec:
 • DVD Vidovec
 • DVD  Tužno
 • DVD Nedeljanec-Prekno
  • operativne snage Hrvatskog crvenog križa
 1. ​Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
 • operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 1.  Hrvatska gorska služba spašavanja , Stanica Varaždin
 • pravne osobe od interesa za sustav Civilne zaštite na području Općine Vidovec, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Vidovec o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite na području Općine Vidovec, KLASA: 810-01/18-01/02, URBROJ: 2186/10-01/1-18-01 od 18. lipnja 2018. godine
 1. Gregur-Invest d.o.o.
 2. Desyre d.o.o.
 3. H-metal d.o.o.
 4. Udruga branitelja i veterana Domovinskog rata Općine Vidovec
 5. Osnovna škola Vidovec
 6. Područna škola Nedeljanec
 7. Osnovna škola Tužno
 • povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za područje Općine Vidovec imenovani od strane načelnika Općine Vidovec (1. do 34.)

III.

Utvrđuje se da stanje pripravnosti podrazumijeva dovođenje operativnih snaga u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i većih nesreća u katastrofi, u ovom slučaju epidemije ili pandemije  te provođenje mjera utvrđenih u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Vidovec.

Operativne snage aktiviraju se sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira područje njihovog djelovanja te sukladno svojim operativnim planovima i drugim aktima.

Operativne snage obvezuju se za potrebe provođenja mjera Stožeru civilne zaštite Općine Vidovec staviti na raspolaganje sva materijalno-tehnička sredstva i ljudske kapacitete kojima raspolažu.

Pripadnicima operativnih snaga utvrđuje se ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja bez odobrenja općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite Općine Vidovec te kontinuirana dostupnost.

IV.

Stožer civilne zaštite Općine Vidovec obvezuje se da organizira sudjelovanje volontera radi provođenja  mjera i zadaća i ostalih aktivnosti iz točke I. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa.

 V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik

Bruno Hranić

 

KLASA: 810-01/20-01/04

URBROJ:2186/10-02/1-20-02

 

Odluku možete preuzeti ovdje.