23.09.2022.

            Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  

s a z i v a m 

12.  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  30. rujna 2022.  godine (petak),  s početkom u 19,00 sati  

u prostorijama Općine Vidovec (dvorana za sastanke)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Vidovec,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec,

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica,

4. Prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-038 ulica dr. Ante Starčevića čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. Zamlača te o otvaranju odvojka iste ceste,

5. Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području općine Vidovec,

6. Razno.

 

 Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem, 

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Krunoslav Bistrović