16.11.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),s a z i v a m


13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,
za dan 21. studeni 2022. godine (ponedjeljak ), s početkom u 19,00 sati
u prostorijama Općine Vidovec (dvorana za sastanke)


Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I  R E D


1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2027. godine
2. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina)
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina)
5. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina)
6. a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu
b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu
c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022.godinu
d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.godinu
e) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu
7. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu ( 2. i 6. razina)
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica
11. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2022. godini
12. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2022. godinu
13. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za razdoblje od 2023.do 2029. godine
15. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
16. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
17. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec
18. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec
19. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu
20. Razno.


Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr .
U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.


S poštovanjem,


Općinsko vijeće Općine Vidovec
Predsjednik
Krunoslav Bistrović, v.r.