23.12.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), s a z i v a m

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 29. prosinca 2022. godine ( četvrtak ), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

1. Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu,

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2023. godini,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu,

4. Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina) sa obrazloženjem,

5. a) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu,

b) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu,

c) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022.godinu,

d) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.godinu,

e) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2022. godini,

6. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu,

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu

b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima,

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima,

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu,

8. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec,

9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec,

10. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec,

11. Razmatranje o potrebi poboljšanja sigurnosti u prometu na nerazvrstanim cestama postavljanjem prometnih znakova,

12. Razno

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

 PREDSJEDNIK

Krunoslav Bistrović, v.r.