16.05.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  s a z i v a m

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 22. svibnja 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu  (4. i 6. razina) s Obrazloženjem

2.   a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja  o  izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu

     Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu

  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

     Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. godinu 

     Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. godinu

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu

     Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.g.

e) Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja  o  izvršenju   programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2022. godini

     Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu

3. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu

4. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

5. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2022. godinu

7. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u Proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2023.-2025. godine

8. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću manjka iz prethodne godine

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 1. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica 

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2023./2024. godinu

11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vidovec

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  za pokretanje postupka produženja  vodovodne mreže u naselju Tužno, Vinogradska ulica – Čemerni breg

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  za izvedbu uzdignute plohe za smirivanje prometa u naselju Zamlača te izmjenu postojećeg stanja prometne signalizacije u naseljima Cargovec i Tužno

14. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja pravnim osobama za naročite uspjehe

15. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na konačni Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. godine i konačni Nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. godine

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje naloga za službena putovanja  u zemlji i inozemstvu

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec

18. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr . 

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

PREDSJEDNIK

Krunoslav Bistrović