23.01.2020.

            Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

 

s a z i v a m

21. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  29. siječnja 2020.  godine (srijeda),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec,
  2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvoda na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2020. godini,
  3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (osnovna i dopunska izobrazba),
  4. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.