14.04.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 77.st.1.i st.7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18), 

s a z i v a m

3. Izvanrednu elektroničku sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec

koja će biti održana putem e- maila u srijedu, 15. travnja 2020.  godine,  s početkom izjašnjavanja,

odnosno glasovanja u 18,00 sati i završetkom do 19,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području Grada Varaždina i Općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

 

Materijale za sjednicu članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo na njihove elektroničke adrese. Mole se članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec da prouče Pravila za održavanje 3. Izvanredne elektroničke sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec u posebnim uvjetima, te upute Ministarstva uprave vezane uz održavanje sjednica u izvanrednim uvjetima, a koje se dostavljaju uz ovaj Poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

 

Ukoliko članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec ne mogu sudjelovati o radu sjednice, o tome je potrebno obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizek na broj mobitela 099 /435 2855 ili na broj telefona Općine Vidovec  741-201.

 

       S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.