31.05.2024.

Temeljem članka 2. stavak 2. te članaka 6., 7. i 8. Odluke o porezima Općine Vidovec ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 95/23) i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21) općinski načelnik Općine Vidovec dana 31.svibnja 2024. godine, svim zainteresiranima upućuje

 

P O Z I V

za upis mjesta za postavljanje

štandova povodom blagdana Svetog Vida 15. lipnja 2024. godine i sv. Antuna Padovanskog 

 

Upis mjesta obavljat će se 06., 07. i 10.  lipnja 2024. godine u vremenu od 08,00 do 12,00 sati u Općini Vidovec, na adresi Trg svetog Vida 9, Vidovec.

Za korištenje javne površine utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako slijedi:

- za korištenu javnu površinu do 6 m2 za postavljanje štandova, pokretnih objekata, zabavno-sportskih i sličnih objekata        

                                                                                                 

30,00 eura dnevno

- za svaki daljnji m2 korištene javne površine                           

 

   6,00 eura dnevno

Za upis je potrebno priložiti:

- Zahtjev za korištenje javne površine 

- kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu.

 

Zahtjev za korištenje javne površine može se preuzeti ovdje:

Zahtjev za korištenje javne površine

 

Zahtjev sa popratnom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na e-mail: [email protected] ili se predaje osobno na adresu Općine Vidovec u naznačeno vrijeme.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, kontakt osoba: Mladen Flajšman, komunalni redar, mob: 099/316 92 48.