Klik na link:
 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

Preuzimanje Zakona:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.doc

 

NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 na snazi od 24.12.2020.